Ponuka

Naša ponuka pre pomáhajúce profesie (neziskové organizácie)

Ponúkame netradičnú a efektívnu terapiu umením pre klientov pomáhajúcich profesií a zároveň pre pomáhajúcich profesionálov.

Cieľom terapie je priniesť

 • nové poznanie,
 • zážitok,
 • posilnenie vnútorných zdrojov,
 • ventiláciu napätia,
 • riešenia osobných ťaživých situácií,
 • stimuláciu silných stránok a pod. 

Jej využitie je vhodné nielen pre zvyšovanie zručností, schopností a kompetencií klientov, ale aj pre samotných pracovníkov.

Naše lektorky sú arteterapeutky, ktoré vo svojej praxi mali možnosť pracovať s rôznymi typmi klientov v rozmanitých životných podmienkach. ako napr. deti a mládež, dospelí, užívatelia drog, ľudia bez domova, osoby staršieho veku a pod. Arteterapia si nevyžaduje špeciálne umelecké alebo výtvarné skúsenosti.

Je vhodná pre každého, najmä však pre klientov ako sú napr.:

 • deti a mládež,
 • rodiny,
 • manželské alebo partnerské páry,
 • klienti detských domovov,
 • mladí ľudia,
 • užívatelia drog,
 • klienti v resocializačných zariadeniach,
 • pacienti v liečebniach, ústavoch,
 • osoby staršieho veku v domovoch sociálnych služieb,
 • osoby v náročných životných situáciách,
 • pomáhajúci profesionáli.

Ponuka arteterapeutických stretnutí vždy reflektuje požiadavky klientely. Stretnutia, ktoré ponúkame predstavujú vhodný spôsob ako napomôcť k zlepšeniu vnútorného prežívania  a dosiahnutie pozitívnych zmien a rozvoja.

Cena

Individuálnehe stretnutie  – 15 EUR/ 90min..

Skupinové stretnutie – 30 EUR/90min.

Pri dlhodobej spolupráci je možná zľava.


Naša ponuka pre ziskové profesie

Ponúkame zaujímavý a netradičný spôsob rozvoja mäkkých zručností pre pracovníkov tímov vo Vašej firme prostredníctvom arteterapie.

Zároveň to môže byť vynikajúca forma teambuildingu alebo EXIT-day´s, či forma aktívneho oddychu pre zamestnancov.

 Témy, ktoré lektorujeme sa týkajú najmä:

 • podpory tímovosti,
 • zvýšenia emocionálnej inteligencie,
 • zlepšenia komunikácie, sebapoznávania,
 • ventilácie stresu a napätia,
 • rozvoja tvorivosti a pod.

 Kurz má zážitkovú skupinovú formu. Nevyžaduje si špeciálne umelecké skúsenosti.

Ponuka arteterapeutických stretnutí vždy reflektuje požiadavky klientely. Stretnutia, ktoré ponúkame predstavujú vhodný spôsob ako napomôcť k zlepšeniu vnútorného prežívania a dosiahnutie pozitívnych zmien a rozvoja.

O prostredí a podmienkach

Stretnutia prebiehajú vždy pod vedením dvoch arteterapeutiek. Skupina účastníkov by nemala byť väčšia ako 10 ľudí.

Základný materiál zabezpečujú lektorky. Práca sa prispôsobuje priestorovým podmienkam. Arteterapia si nevyžaduje od účastníkov žiadne špeciálne výtvarné schopnosti. Čas a priestor je určený po vzájomnej dohode.

Cena

Jednodňové zážitkové stretnutie pre skupinu –  200 EUR / 8 hod. 
Dvojdňové zážitkové stretnutie pre skupinu 380 EUR / 20 hod.

Pri dlhodobej spolupráci je možná zľava.